Stor enighet om Trygghetskommissionens förslag

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, inledde dagens stora evenemang med att redogöra för slutsatserna i Trygghetskommissionens rapport ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” inför en mer än fullsatt sal på Wisby Congress.

Två viktiga begrepp som Trygghetskommissionen har funnit att det inte finns några enhetliga definitioner på är ”vardagsbrott” och ”trygghet”. Vardagsbrott definierar Trygghetskommissionen i vid bemärkning som ”livskvalitetsbrott” som innefattar brott men även ordningsstörningar som påverkar människor så att de känner otrygghet i vardagen. Det kan vara allt från inbrott och stölder till buskörningar och nedskräpning.

Trygghetsbegreppet definieras i två steg. Säkerhet är individens eller någon närståendes faktiska risk att bli utsatt för brott eller ordningsstörningar. Trygghet är individens upplevelse av sin egen eller närståendes säkerhet.

Trygghetskommissionen konstaterar att man i Sverige under årtionden fokuserat det brottsförebyggande arbetet på social brottsprevention, dvs fokuserat på gärningsmannen och potentiella gärningsmän. Reinfeldt lyfte fram att det är dags att också fokusera på situationell brottsprevention, dvs att fokusera på själva brottstillfället. Om förutsättningarna för att begå brott tas bort kommer brottsligheten att minska.

För att kunna jobba aktivt och framgångsrikt med situationell brottsprevention är det viktigt att aktivera andra aktörer i samhället vid sidan av polisen för att stävja brottslighet och öka människors känsla av trygghet. Här lyfter Reinfeldt fram att det bör införas en så kallad AMP-modell (Affärs- och medborgarplats-modell) för att på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt kunna arbeta med denna typ av brottsförebyggande åtgärder.

A:et i AMP står för affär vilket framhåller vikten av att ha med kommersiella krafter på en plats för att få den levande och attraktiv. M:et står för medborgare vilket markerar att det är fråga om att skapa offentliga rum som är till för alla. P:et står för plats och betonar själva platsens betydelse. AMP-modellen är en försvenskad version av den så kallade BID-modellen (Business Improvement District) där det kändaste exemplet på när man lyckats vända hög brottslighet på en plats till en plats där människor tryggt kan vistas är Bryant Park i New York.

Reinfeldt uppmanade att kommuner, kommersiella aktörer som fastighetsägare och butiksinnehavare räcker upp handen för att kunna starta en pilot för att införa en AMP.

Den första panelen för att diskutera Trygghetskommissionens förslag bestod av Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, Manne Gerell, krimonolog från Malmö universitet, Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm och Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Alla i panelen lyfte att AMP är en mycket intressant pusselbit som hittills har saknats och som absolut kan vara en nyckel till att stärka det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden. Silverfur såg att det från fastighetsägarnas sida finns många positiva effekter av att ett områdes attraktivitet ökar. Geijer menade att handeln är redo att delta i en AMP för att stärka upp områden. Johansson lyfte att han gärna såg att en pilot genomförs i Stockholm och att det ligger helt i linje med hur polisen vill jobba. Gerell var mycket positiv till att det görs piloter och påpekade vikten av att göra utvärderingar. Godner påpekade att det också kan behöva göras förändringar i lagstiftningen, till exempel när det gäller ebo-lagen (lagen om eget boende för asylsökanden). Galvenius lyfte att försäkringsbranschen är redo att jobba aktivt för att få igång ett kunskapscentrum om AMP så att modellen kan utvecklas utifrån evidensbaserad forskning för att sedan kunna anpassas till lokal nivå.

Justitieminister Morgan Johansson och liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad välkomnade samstämmigt Trygghetskommissionens förslag och framhöll att det vid sidan av fler polisresurser också behövs engagemang från civilsamhället och näringslivet för att stävja brottslighet. Justitieministern lyfte särskilt att han var glad över den energi som nu finns från frågan för privata aktörer och att han gärna såg att detta kunde göras på frivillig väg.

Fredrik Reinfeldt avrundade seminariet med att konstatera att det inte verkar omöjligt att skapa en ny typ av privat-offentlig samverkan i den form som ett AMP innebär. För att komma igång så fort som möjligt är ett kunskapscentrum av största vikt.

Anette Grundström, kommunikationschef

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.