Konsumenten solklar vinnare på framtidens finansmarknad!

Så var det äntligen dags att få veta om konsumenten är vinnare eller förlorare på framtidens finansmarknad! Ernst & Young höll i ett seminarium på temat och paneldeltagarna representerade olika delar av finansmarknaden.
Efter den regleringsvåg som sköljt över finansmarknaden efter finanskrisen kommer nu nästa våg – Fintechvågen. Det handlar om alla de nya uppstickare som bygger en plattform utifrån en smal och nischad idé som fyller ett behov hos konsumenterna.
Vi har tidigare talat om att de kapar delar av värdekedjan. Jag skulle i dag, efter det här seminariet, snarare vilja säga att de kompletterar värdekedjan. För med de nya plattformarna får konsumenterna individanpassade lösningar istället för kollektiva lösningar. Konsumenterna ges möjlighet att utifrån egen data bilda sig en uppfattning och ta beslut.
Mats Torstenbo, vice vd på SEB, framhöll att Tink, som SEB nu är delägare i, är precis en sådan tjänst som många konsumenter tilltalas av. På ett enkelt sätt ges de en överblick av sin egen ekonomi och hur den utvecklas.
En annan, närliggande och högst relevant fråga, är hur Fintechföretagen regleras. Malin Omberg från Finansinspektionen var tydlig med att de regleras utifrån den verksamhet de bedriver. Må det vara förmedling eller rådgivning. Regleringen måste helt enkelt ta sin utgångspunkt i den verksamhet som företagen bedriver. Malin pekade på att en svårighet ligger i C2C, när t.ex. konsumenter lånar ut pengar till andra konsumenter. Det görs inga kreditprövningar. På det här området saknas i dag ett fullgott konsumentskydd.
Det här känner jag igen från andra diskussioner på temat digitalisering under veckan. Det är när vi landar i C2C dvs. peer-to-peer (P2P) eller helt enkelt delningsekonomin som systemen tycks falla samman. Det betalas inte in skatt och konsumentskyddet fallerar.
Som ett sidospår kom diskussionen även att handla om behovet av sparande. När ska det bli lika lönsamt att spara som att låna? Den slopade avdragsrätten såg panelen som ett problem, det finns nu inga incitament kvar som stimulerar till långsiktigt sparande. Det kan tyckas att panelen här talar i eget intresse – de representerar ju alla finansbranschen. Men frågan bubblar faktiskt även upp på annat håll, senast från Gudrun Schyman här i veckan. Christina Lindenius från Svensk Försäkring passade på att nämna att diskussionen i just den här frågan fortsätter i dag den 6 juli, klockan 11 på Wisby kongress, där Svensk Försäkring anordnar ett seminarium på temat Hur får vi pensioner som går att leva på?
Och vad blev då slutsatsen från panelen vad gäller om konsumenten är vinnare eller förlorare? Jo, konsumenten är definitivt en vinnare! Den ökade konkurrensen från Fintechföretagen driver utvecklingen framåt och konsumenterna får ett större utbud av finansiella tjänster. Men, den nya konkurrensen förutsätter samtidigt en effektiv och teknikneutral tillsyn.

Eva Erlandsson, chefsekonom Svensk Försäkring

Annonser

Kolla din egen pension och vad du får i ersättning om du blir sjuk

Är du i Almedalen nästa vecka? Ta chansen att lära dig mer om pensioner och privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Tisdagen den 1 juli kl 14-16 är du välkommen att besöka Svensk Försäkring och Min
Pension i Sävesalen, Mellangatan 19 i Visby. 
Under två timmar guidar vi i verktygen Minpension.se och Ersättningskollen.se och svarar på dina frågor.

bild till blogg

Många vet inte vad de har för försäkringsskydd om de blir långvarigt sjuka eller råkar ut för en olycka. Därför har Svensk Försäkring tagit fram ett webbaserat verktyg, ersättningskollen.se, tillsammans med Försäkringskassan och AFA Försäkring. Vi på Svensk Försäkring visar dig hur du med hjälp av verktyget kan få svar på frågor om ditt försäkringsskydd vid sjukdom och olycksfall.

Du kan också ställa frågor och diskutera privat sjukvårdsförsäkring med oss. Sjukvårdsförsäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och specialistvård snabbt vid ohälsa.

mip bild till blogg

Många känner också stor osäkerhet kring sin framtida pension Men det finns bra hjälp att få via pensionssajten minpension.se. Kom och kolla hur du kan få en helhetsbild av din pension. Du kan också passa på att ställa frågor till oss på Min Pension som är på plats.

Tid: Tisdag 1 juli kl 14-16

Plats:
Sävesalen, Mellangatan 19

Bra att ha: Mobilt Bank-ID för minpension.se, för Ersättningskollen behövs inget

Arrangörer: Svensk Försäkring, Min Pension

 

 

Blir det mer standardiserade försäkringsprodukter framtiden?

Vilka blir vinnarna och förlorarna på framtidens pensionsmarknad?
Deltagare: Sten Duner, Brita Burreau, Bengt-Åke Fagerman, Sarah McPhee och Claes Hemberg

EY f.d. Ernst and Young ställde en rad frågor till panelen, exempelvis Om den tror att majoriteten av svenska folket vet vad de får i pension? Vad branschen gör för att få kunderna intresserade? Om trad.livprodukten kommer att överleva?

Diskussionen som följde var livlig och handlade i mycket om svårigheterna för konsumenter att komma till beslut om sparande, det låga intresset för pensionsförsäkring, brister i finansiella kunskaper samt om kostnaderna och avgifterna är höga eller inte och vad som kan göras åt det.

Några slutsatser är att försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar att förklara för kunderna. Sannolikt kommer det att dyka upp mer standardiserade försäkringsprodukter även om valfriheten måste värnas och vissa kunder kommer att efterfråga mer komplicerade produkter. Med enklare produkter kan även rådgivningskostnaderna minska.

Vad gäller trad.liv var panelen enig om att det inte spelar någon roll vad produkten kallas. Konsumenterna förstår inte, vilket inte är konstigt. Fördelen med trad är att den är enkel, nackdelen är att den inte går att förstå…Sarah McPhee menade även att branschen kanske inte alltid har lyckats hantera kriser så bra.

Bengt-Åke Fagerman avslutade med att betona vikten av förtroende och den varumärkets stora betydelse. /Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring

Försäkringsbolag som satsar på bra konsumentinformation vinner kunder

20130702-164608.jpg
Svensk Försäkrings första seminarium i Almedalen handlade om konsumeninformation och Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius inledde seminariet med att lyfta fram några slutsatser i en nypublicerad rapport, ”Nöjda och trygga kunder – konsumentinformation inom försäkring”.

Försäkringsprodukter är många gånger anonyma och abstrakta. De är svåra att utvärdera och många gånger ointressanta för den enskilde konsumenten. Det gör att utformningen av information, som konsumenten kan och vill ta till sig, blir en särskilt stor utmaning på försäkringsområdet. Det är viktigt att sätta konsumenten i fokus och ta fram ”rätt” utformad information snarare än mycket information. Informationen behöver bli mer jämförbar och behovsanpassad. Informationen behöver vidare koordineras och konsumenernas finansiella kunskaper måste bli högre. Det är även viktigt med en lagstiftning och tillsyn som är modern och anpassad utifrån konsumenternas behov. Slutligen måste branschen fortsätta att ta sitt ansvar genom självreglering.

En panel bestående av Jessica Vilhelmsson (M), Civilutskottet, Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket, Gunnar Olsson, chef Konsumenternas försäkringsbyrå samt Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia diskuterade frågeställningar och slutsatser i rapporten under ledning av moderatorn John Chrispinsson.

Några huvudpunkter från diskussionen var att informationen behöver bli bättre från alla håll och att lagstiftningen bättre måste anpassas utifrån konsumenteras behov av information. Gunna Larsson påpekade att ett missnöje med försäkringsprodukter många gånger följer av att konsumenterna inte fullt ut har förstått vad försäkringen täcker, vilket till del följer av hur informationen är utformad och vad den innehåller. Gunnar Olsson framförde behovet av en konsumentportal under Konsumentverket, ett förslag som för närvarande är under beredning inom Regeringskansliet.

Vad gäller reglering förde Jessica Vilhelmsson fram att det är viktigt att försäkringsföretagen själva arbetar aktivt utöver den självreglering som görs på branschnivå genom Svensk Försäkring. Gunnar Larsson gick på samma linje och betonade att proaktivt arbete är bättre än lagstiftning. Bengt-Åke Fagerman instämde och påpekade att det försäkringsföretag, som gör det, ligger steget före och vinner kunder och marknadsandelar. Lagstiftningen ska ses som ett grundskydd för konsumenten som försäkringsföretagen och branschen sedan bygger på med självreglering och egna initiativ på företagsnivå.

Flera av paneldeltagarna menade att det finns ett behov av förenklade produkter och att produkterna bör utformas på ett sätt, som gör det enklare för kunderna att fatta beslut. Produkterna kan exempelvis utformas utifrån olika nivåer: bas, mellan och hög. Bengt-Åke Fagerman betonade dock att vi måste ta hänsyn till att olika kunder har olika behov och att en risk med förenkling är att bra, men svåra, produkter riskerar att försvinna om standardiseringen drivs för långt.

Gunnar Larsson lyfte fram att en stor fördel med försäkringsområdet är att det finns engagerade företag och en branschorganisation som jobbar med konsumentfrågor, vilket inte alltid är fallet på andra områden. På försäkringsområdet, menade Gunnar Larsson, går Konsumentverket många gånger armkrok med branschen.

/Eva Erlandsson och Marie Hosinsky, ekonomer på Svensk Försäkring

20130702-164626.jpg