Kundägt i S:ta Karins kyrkoruin

I vackra S:ta Karins kyrkoruin vid Stora torget arrangerade Länsförsäkringar (LF) på måndagseftermiddagen ett mycket välbesökt seminarium med titeln Kundägt genom finanskrisen in i framtiden. Paneldeltagare var Folksams vd Anders Sundström, Skandias vd Bengt-Åke Fagerman, LF Jämtlands vd Pia Sandvik och doktorn i företagsekonomi Sophie Nachmanson-Ekwall.

Länsförsäkringars vd Sten Dunér nämnde i sin introduktion av seminariet att LF, Folksam och Skandia i höst ska inleda ett forskningsprojekt om den kundägda företagsformen.

Sophie Nachmanson-Ekwall inledde med att konstatera att samhällsutvecklingen mår bra av att det finns olika ägarformer i näringslivet. Samtidigt slog hon fast att kundägt inte per automatik betyder nöjdare kunder.

Flera i panelen framhöll att de kundägda försäkringsföretagen tagit mindre risk under krisåren.

De andra panelisterna framhöll väl fungerande modeller för ägarrepresentationen i sina respektive bolag. Pia Sandvik beskrev också att 40 % av kunderna ver att LF är kundägt och att 70 % tycker att det är viktigt med kundägt.

Anders Sundström framhöll att det är positivt att synen på företagsägande i Sverige numera synes ha breddats till att även andra företagsformer än aktiebolag kan nå framgång. Han framhöll att varje företagsledning måste präglas av långsiktighet och att ett sätt att nå dithän är att arbeta med starka och tydliga värderingar i företaget. Bengt-Åke Fagerman pekade på att Skandia slopat rörliga ersättningar.

Panelisterna var ense om att regelverket i Sverige för kundägda företag är dåligt utformat bl.a. när det gäller möjligheterna till god kapitalanskaffning. Regelverket tenderar dessutom att bli alltför detaljerat för att medge t.ex. goda verksamhetsförutsättningar för den traditionella livförsäkringsprodukten.

Panelisterna var också ense om att regelverken borde medge ökade investeringar i Sverige, i onoterade värdepapper och i t.ex. infrastruktur.

Det konstaterades att kunskapen måste öka hos regelgivare om privat försäkring och om branschens verksamhetsförutsättningar. Svensk Försäkrings insatser både nationellt och på EU-nivå i just detta avseende nämndes av Bengt-Åke Fagerman.

Summa summarum ett intressant seminarium om en företagsform på frammarsch. Men som i alla sammanhang hade det inte skadat med någon röst som agerat ” motvallskärring” och kommit med beska motargument. Det skulle ha resulterat i ett ännu spänstigare seminarium.

/Johan Lundström, chefsjurist

Annonser