Styrelseansvar till frukost

Om man inte bestämmer sej för att satsa hela dagtraktamentet på ett och samma kort – på t.ex. nån josbar i Hästgatsbacken – så kan man ju låta valet av frukostseminarium styras av vem man tror bjuder på fräschast frukost. Denna morgon trodde jag på Max Mathiessen. Och lockades – faktiskt – även av frågeställningen på deras seminarium, nämligen vem har numera råd att sitta i styrelser för finansiella företag? Bakgrunden är EU-reglerna som kan medföra sanktioner för enskilda styrelseledamöter på uppemot 50 miljoner kr.

Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson tonade ner den alarmistiska tonen i seminarierubriken genom att understryka att sanktion från myndigheten av en enskild styrelseledamot förutsätter att personen ifråga orsakat en allvarlig regelöverträdelse och att det skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Han påtalade också att det ansvaret funnits redan tidigare och kunnat medföra en erinran – men att Finansinspektionen alltså numera fått ytterligare ammunition till sitt förfogande. Per Håkansson bedömde att Finansinspektionen framdeles inte kommer att nytta sanktionsmöjligheten oftare än med hittillsvarande regelverk.

Altors Claes Ekström fyllde på med att understryka att det ligger i hela samhällets intresse att finansiella företags styrelser besätts med fullt ut kompetenta och ansvarsmedvetna ledamöter. Han menade att det inte är svårare att rekrytera till styrelser med de nya sanktionsreglerna än vad det varit tidigare.

Författaren och forskaren Sophie Nachemson-Ekwall syntes, som jag uppfattade henne, framhålla utmaningen för styrelseledamöter att samtidigt uppfylla krav på samhällsansvar och ägares vinstkrav. Hon pekade på att det kommer att drivas fram längre mandatperioder för styrelseuppdrag och styrelser med färre personer samt krav på att ordförande inte representerar huvudägaren.

Seminariearrangörens vd Christoffer Folkebo försökte provocera Per Håkansson genom att peka på att det är de nya sanktionsreglerna i kombination med den aggressivitet som Finansinspektionen visar i tillsynen som skapar oro i styrelsearbetet. Per Håkansson förhöll sej lugn – och pekade i sin tur på de fullt naturliga krav på insikt, erfarenhet och lämplighet i övrigt som reglerna ställer på varje styrelseledamot. Och att det till syvende och sist är det enskilda finansföretaget som bäst känner vilken samlad kompetens som dess styrelse bör besitta.

På fråga från moderatorn svarade alla i panelen unisont att de nya sanktionsreglerna kommer att innebära bättre styrning av de finansiella företagen. Voilà!

Personligen kan jag också avslutningsvis reflektera följande. Många av de EU-regler som nu genomförs i svensk rätt är tyvärr resultatet av politiska kompromisser och ibland dålig regleringsprocess. Många av reglerna blir därför otydliga. Detta måste rimligen hanteras och beaktas av Finansinspektionen när de bedömer om en styrelseledamot föranlett en regelöverträdelse genom grov oaktsamhet.

Max Matthiessens frukost var för övrigt godkänd.

/Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Annonser